Page 83 - PHARMETIC SAĞLIK - MART 2019
P. 83

Arabuluculuk Bürosu, HMK’ya göre  ^W\jW _‚_dZ[ iedk‚bWdZéhéh$ 8k i”h[ pehkdbk  ]_Z[h_d_d jWcWcédZWd iehkcbk jkjkbkh$ 7ohéYW
     X[b_hb[dc_Ė o[ja_ akhWbbWhé ‚[h‚[l[i_dZ[  ^~bb[hZ[ WhWXkbkYk jWhW\édZWd [d \WpbW _a_  jefbWdjéoW aWjébcWoWd jWhW\ b[^_d[ l[a~b[j
     X[b_hb[d[Y[aj_h$         ^W\jW kpWjébWX_b_h$ Ied jkjWdWēé WbWd jWhW\bWh  ”Yh[j_d[ ^”ac[Z_bc[p$ >[h _a_ jWhW\éd ZW _ba
                      WhWXkbkYkbka \WWb_o[j_ iedkdZW WdbWĖcWoW  jefbWdjéoW aWjébcWcWié i[X[X_ob[ iedW [h[d
      ś ś Çś  ś śŸ  ŏ        lWhébWcWZéēédW _b_Ėa_d ied jkjWdWēé ZWlW  WhWXkbkYkbka \WWb_o[j_ ”p[h_d[ W‚ébWYWa ZWlWbWhZW
      × ŏ‹ ‹ ‹Ç   ‹        Z_b[a‚[b[h_d[ [ab[o[h[a ZWlW W‚cW ^WaaédW  jWhW\bWhéd oWfjéabWhé oWh]ébWcW ]_Z[hb[h_ a[dZ_
       _ ś ś            iW^_fj_hb[h$ Ied jkjWdWēéd Wibédéd ikdkbcWcWié  ”p[hb[h_dZ[ XéhWaébéh$
     I[‚_b[d l[oW WjWdWd WhWXkbkYk a[dZ_i_d[  ^Wb_dZ[ cW^a[c[ jkjWdWēéd ikdkbcWié _‚_d
     j[lZ__ [Z_b[d ZeioWZW jWhW\bWhW W_j _b[j_Ė_c  X_h ^W\jWbéa a[i_d i”h[ l[h_h l[ ikdkbcWcWié  ś śŸ  ŏ   ×ŏ  ‹
     X_b]_b[h_" ]h[lb[dZ_h_b[d WhWXkbkYkoW X”he  ZkhkckdZW ZWlWoé kikbZ[d h[ZZ[Z[h$ W 7hWXkbkYkbka \WWb_o[j_ iedkdZW jWhW\bWhW
     jWhW\édZWd l[h_b_h$ 7hWXkbkYk Xk _b[j_Ė_c  J_YWh_ ZWlWbWhZWd" aedkik X_h c_ajWh fWhWdéd  kbWĖébWcWcWié" jWhW\bWh aWjébcWZéēé _‚_d
     X_b]_b[h_ l[ ][h[a_hi[ a[dZ_i_d_d WhWĖjéhWhWa  Z[dc[i_ ebWd WbWYWa l[ jWpc_dWj jWb[fb_  ]h”Ėc[ oWfébWcWcWié l[oW _a_ iWWjj[d Wp i”h[d
     j[if_j [Z[Y[ē_ X_b]_b[h ‚[h‚[l[i_dZ[ jWhW\bWhW  ZWlWbWhZW WhWXkbkYkbka oebkdW XWĖlkhkbcWiéobW  ]h”Ėc[b[h iedkdZW jWhW\bWhéd WdbWĖWcWcWbWhé
     kbWĖWhWa edbWhé WhWXkbkYkbka aedkikdZW  pWcWdWĖécé i”h[i_ Zkhkh1 ied jkjWdWēéd  ^~bb[h_dZ[" _a_ iWWjb_a ”Yh[j jkjWhé JWh_\[d_d
     X_b]_b[dZ_h_h l[ jWhW\bWhé _ba jefbWdjéoW ZWl[j  _cpWbWdcWiédZWd _j_XWh[d ZkhWd pWcWdWĖécé  8_h_dY_ AéicédW ]h[ 7ZWb[j 8WaWdbéēé
     [Z[h$ 7hWXkbkYk jWhW\édZWd X[b_hb[d[d _ba  i”h[i_ o[d_Z[d _Ėb[c[o[ XWĖbWh$  X”j‚[i_dZ[d Z[d_h$
     jefbWdjéobW c”pWa[h[ i”h[Y_ XWĖbWh$ 7hWXkbkYk"            X JWhW\bWhéd WhWXkbkYkbka \WWb_o[j_ iedkdZW
     jWhW\bWhW kbWĖébWcWcWié" jWhW\bWh aWjébcWZéēé  ś śŸ  ŏ   ‹    WdbWĖcWbWhé ^~b_dZ[" WhWXkbkYkbka ”Yh[j_" jWhW\bWhéd
     _‚_d ]h”Ėc[ oWfébWcWcWié oW^kj oWfébWd    ś   ś ś  ś ś   WdbWĖjéēé jkjWhW ]h[ 7hWXkbkYkbka 7i]Wh_ {Yh[j
     ]h”Ėc[b[h iedkYkdZW WdbWĖcWoW lWhébcWié    _ ś          JWh_\[i_d_d [a_ 7hWXkbkYkbka {Yh[j JWh_\[i_d_d
     l[oW lWhébWcWcWié ^~bb[h_dZ[ WhWXkbkYkbka  JWhW\bWhZWd X_h_d_d ][‚[hb_ X_h cWp[h[j  Ĕa_dY_ AéicédW ]h[ X[b_hb[d_h$ Ĕba )+$&&& JB _‚_d
     \WWb_o[j_d_ iedW [hZ_h_h l[ ied jkjWdWēé  ]ij[hc[ai_p_d WhWXkbkYk jWhW\édZWd  ,1 iedhW ][b[d *+$&&& JB _‚_d +1 iedhW ][b[d
     Z”p[db[o[h[a Zkhkck Z[h^~b WhWXkbkYkbka  X_bZ_h_b[d _ba jefbWdjéoW aWjébcWcWié i[X[X_ob[  .&$&&& JB _‚_d *$$$ Ė[ab_dZ[ hWaWc X”o”Z”a‚[
     X”heikdW X_bZ_h_h$        WhWXkbkYkbka \WWb_o[j_d_d iedW [hc[i_  WpWbWd ehWdbWhZW  Wai_ aWhWhbWĖjéhébcWZéa‚W
     J_YWh_ ZWlWbWhZW ZWlW ĖWhjé WhWXkbkYkbka  ZkhkckdZW jefbWdjéoW aWjébcWoWd jWhW\" ied  jWhW\bWhYW [Ė_j Ė[a_bZ[ aWhĖébWdéh$ 8[b_hb[d[Y[a ”Yh[j
     i”h[Y_dZ[" WhWXkbkYk" oWfébWd XWĖlkhkok  jkjWdWajW X[b_hj_b_h l[ Xk jWhW\ ZWlWZW aéic[d  '$)(& JBÉ Z[d Wp ebWcWp$
     ]h[lb[dZ_h_bZ_ē_ jWh_^j[d _j_XWh[d Wbjé  l[oW jWcWc[d ^Wabé ‚éaiW X_b[ oWh]ébWcW   Ij`$ 7l$ 8[`dW O{9;BÉ_d aWjaébWhéobW¾


                                           $ .)!0%  |(Œ' ĥ ‹(' $ . ĂĀāĊĥ 83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88