Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)

Tüm meslek kuruluşları ve SosyalToplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışmayı görev kabul eden Pharmetic Girişimci Eczacılar Dernegi ,üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere farkındalık yaratmak ve gerektiğinde hazır olmak adına 12 Kasım gününü hatırlatmayı borç bildik.


1999 Gölcük,2011 Van depreminde olduğu gibi yakalanmamak adına, bugünden olası tehlikelere hazırlanmak ve gerektiginde hazır olmak adına derneğimiz hazırlığın önemine dikkat çekmek istemektedir.


Uygarlık yolunda ilerleyen ülkelerin en önemli ihtiyaçlarının başında eğitim gelir. Bu ülkelerin eğitimi büyük bir ihtiyaç olarak görmelerindeki neden, eğitimin insan ve toplum yaşamını kolaylaştırması, iyileştirmesi, zenginleştirmesi, kişileri ve toplumu mutlu kılmasıdır. Eğitim sayesinde toplumda yaşayan bireylerin, dünyada meydana gelen olaylara karşı duyarlılık bilinci artar, yaratıcı ve akılcı düşünme becerileri gelişir.


Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri eğitmekle sağlanabilir. dersimiz.com Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gerekenler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi şarttır.


Afet Çeşitleri:


Avrupa Atlantik Afet Müdahale Merkezi Yönergesine göre Doğal ve Teknolojik olmak üzere iki çeşit afet vardır. Günümüz sorunlarından biri olan kuraklık başta olmak üzere, deprem, sel, volkanik patlamalar, toprak kaymaları, çevre kirliliği, ormanların yok edilmesi, dev dalgalar, veba salgını... vb. gibi afetler "Doğal Afet" olarak adlandırılırken;Uçak kazaları, endüstriyel ve kimyasal kazalar, gemi kazaları, nükleer santral kazaları "Teknolojik Afetler" olarak adlandırılır.Türkiye'de Afet Yönetimi:


Dünya üzerinde meydana gelen bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insan faaliyetlerini durdurması veya sekteye uğratması; bir veya birden fazla yerleşim yerini etkilemesi, insan toplulukları ve yerleşim yerlerinde kayıplara sebep olması gerekir. Bir afetin büyüklüğü, meydana geldiği yerdeki maddi zararla ve can kaybı ile ölçülür. Türkiye oluşumunu yeni tamamlayan genç bir ülke olduğu için daha çok depremler sonucunda afetler yaşamaktadır. Türkiye'de yaşanan depremler sonucunda önemli derecede can kayıpları yaşandığı gibi ülke ekonomisi de yaşanan bu afetlerden oldukça etkilenmektedir.1992'de yaşanan Erzincan depremi, 1995'te yaşanan Dinar depremi ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ülkemizin doğal afetler konusunda oldukça hareketli bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir. Aslında bu depremlerin afet olarak nitelendirilmesinde insan faktörünü göz ardı etmemek gerekir. Çünkü binaların inşa edilmesinde kaliteli malzeme kullanılması, çarpık kentleşmenin yerini planlı yapılaşmanın alması, nitelikli iş gücüne sahip kişilerin inşaat sektöründe görev almaları gibi çalışmalar yaşanan afetlerin etkilerinin azaltılmasını sağlayabilir...


Ülkemiz genç bir ülke olduğu için depremlerin sürekli yaşanması sonucunda ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek için gerekli tedbirlerin planlı bir şekilde afet öncesinde alınması gerekir. dersimiz.com Peki, bu tedbirlerin alınmasında izlenmesi gereken süreç nedir, diye soracak olursak:


1.Afet Öncesinde: Afet öncesinde meydana gelebilecek zararları en aza indirmek için gerekli tedbirler alma konusunda halkı bilinçlendirmek, acil kurtarma ve yardım ekiplerini kurmak ve afet durumunda bu ekipleri harekete geçirmek, afet sonucu oluşacak za­rarlar konusunda toplumu bilinçlendirerek eğitmek.


2.Afet Esnasında: Afet öncesinde kurulan acil kur­tarma ve yardım ekibini etkin hale getirmek, elden geldiğince afete uğrayan insanlara ulaşıp onlara yar­dımcı olmak, onların can ve mal güvenliklerini güven­ce altına almak, afetten etkilenen toplulukların hayati ihtiyaçlarını karşılayarak normal yaşamlarına devam­larını sağlamak.


3.Afet Sonrasında: Afet sonucu ortaya çıkabilecek sosyal ve ekonomik kayıpların asgari seviyede olma­sını sağlamak, afeti n etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmak ve afetten etkilenen insanlar için yeni ya­şam koşulları hazırlayarak bu insanların emniyetli bir yaşam seviyesine kavuşmalarını sağlamak..


Gelecekteki tüm aktivitelerimizi de bu farkındalık üzerine oturtarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.


Kaynakça:

ibb akom,haberekspress,kıbrıs net haber,yenisafak.com,yumurtaliekmek.com,haberkktc.com,birkaza.com,radikal.com,epocthimestr.com,i.ytimg.com,dersimiz.com